top of page
Nordic Milsim | SE | Story

STORY

“All warfare is based on deception.” Sun Tzu
Fästpunkt 1

D

en långt bevarade freden i världen har under en längre tid sett sig utmanas allt mer. Flera hot gör sig ständigt påminda vilket har fått världens ledare att tappa det lugn som tidigare färgat det politiska läget.

Vetenskapen har länge varnat för det ofrånkomliga. Att världen är på väg in i en väntad istid när planetens omloppsbana beräknas komma längre ifrån solen, i en cykel som uppstår var 20 000:e år. Samtidigt så gror en historisk konflikt grundad i omtvistad territorial mark i landet Geria. Detta har gjort de två största spelarna i världen, NORAT (Nordic Alliance Treaty) och Algona Unionen, övat sin militära kapacitet mer än vanligt de senaste decennierna. Samtidigt har de båda sidornas medlemsländer ökat sina militära anslag efter nya krav inom respektive medlemsavtal.

A

nalyserna är flera. Geria som tidigare varit ansluten till Algona Unionen genomgick en folklig frigörelse mot demokrati och fri marknad 70 år tidigare. Naturligt har detta gjort att landet rört sig allt närmare NORAT som delat samma värderingar, men det har också provocerat Algona Unionens politiska elit som länge menat att landet olagligen frigjort sig ifrån det styrande organet i Algona. Eftersom Gerias mark styrts av Algona i mer än 200 år så har man inom Geria en minoritetsbefolkning, härstammande från migrerande ättlingar, som både talar algonianska och identifierar sig själva som algonianer. Den Algonianska Unionen har därför menat att det är deras plikt att försvara det algonianska folket, oavsett var i världen de befinner sig. På samma gång har det politiska styret också hävdat att Geria i samarbete med NORAT öppnar upp och rättfärdigar ett rasistiskt förtryck mot den algonianska minoritetsbefolkningen. Den andra sidan menar sig försvara demokratiska värderingar och vidare hävdat att var lands individuella frihet och suveränitet ska försvaras.

Ä

ven om flera analytiker belyser upptrappningen av konflikten som historiskt grundad så finns det flera som lyfter fram andra orsaker. Det geografiska läget av Geria ger dels en bufertzon för båda militäralliansernas egna territorier. Skulle en sida kontrollera området militärt så innebär det ett direkt hot mot den andra sidan då medeldistansrobotar nu kan nå viktiga städer, ifrån båda sidors synvinkel. Att området setts som neutralt har inte varit det bästa om man identifierar sig till en specifik sida, men har samtidigt varit det optimala för att bevara freden. Gerias ekonomiska position i världen är det som många sett som anledningen till att både NORAT och Algona Unionen accepterat nationen som neutralt. Det har helt enkelt inte varit värt att trappa upp en världskonflikt för att beslagta ett landområde med svag ekonomisk kapacitet. Därför har en ny förklaringsmodell lyfts fram, den kommande kylan.

N

ORAT med medlemsländer i norr, och Algona Unionen med medlemsländer i söder, kommer båda drabbas hårt av en kallperiod då klimatforskarnas prognoser visar på att kylan kommer bli som värst vid polerna. Geria som ligger nära planetens ekvator kan alltså i en snar framtid bli ett av de få landområden där jordbruk fortfarande kan träda i kraft. Man behöver inte vara ett ekonomiskt geni för att förstå att i en värld där jordbruket på många platser kommer fallera, så kommer de som kontrollerar den matproduktion som finns vara de som besitter makten över världen som kommer…

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | Map | Story | SE | Stockholm
bottom of page