top of page
Nordic Milsim | SE | Rules | Milsim

REGLER

MILSIM

REGELVERK FÖR 2024 ÄR UNDER UPPDATERING!

REGELBOK

Airsoftspel bygger på att spelarna följer det gemensamma regelverk som spelen bygger på. Reglerna är framtagna för att skapa en balans mellan allt som spelen innehåller från vapenklasser till utrustning. Vidare så är reglerna viktiga för att airsoftspel ska kunna bedrivas på ett säkert sätt samtidigt som alla spelare ska få en unik upplevelse!

Nedan finns Nordic Milsims regelbok uppdelat i sektioner.

Regelboken går även att ladda ned som PDF.

RULEBOOK
Generella Regler

Generella Regler

Nordic Milsim | SE

1: Nordic Milsim ansvarar ej för skador på person och egendom som inte arrangören direkt gjort sig ansvarig för. Deltagare i event arrangerade av Nordic Milsim ansvarar för sin egen handling samt att skydda sig själv under hela eventet.

2: Alla Nordic Milsim event tillåter endast BIO-kulor.

3: Skyddsglasögon måste vara i minst klassning EN 167:1SA (high energy impact).

 3:1 Skyddglasögon i typen mesh används på egen risk och spelare som använder denna typ av skyddsutrustning för ögonen tar eget ansvar över sin egen säkerhet.

4: Skyddsglasögon får aldrig tas av i spelområdet.

5: Nordic Milsim uppmuntrar spelare att använda övrig skyddsutrustning så som ansikts-, tand- och hörselskydd. Detta är inget krav, dock följer detta i enlighet mot punkt 1 (spelarens egna ansvar att skydda sig själv).

6: Det är förbjudet att elda rakt på marken, använd tunna/grill/eldfat.

 6:1 Det är inte tillåtet att hugga ner träd eller på annat sätt skada marken som används. (Ev. Ved för eldning behöver tas med i förhand).

 

7: Vid säkerhetszonen/safe zone (OM Utplacerad; Se undantag | Säkerhetsavstånd 4:1: Flygande chroning | ) 

 7:1 Inga magasin får vara placerade i något vapen, detta gäller alla vapen.

 7:2 Inga kulor får finnas i loppet på vapnet.

 7:3 Inga vapen får torrskjutas.

 7:4 Undantag för dessa regler gäller vid kronografstation, dock endast efter godkännande av arrangör, eller vid specifikt angivit område samt riktning.

8: Spelare behöver alltid ha med sig en träffmarkör/träffduk.

 8:1 Minsta godkända storlek är 30x30cm.

 8:2 Godkända färger: Orange, fluorescerande.

9: 18-års åldersgräns gäller vid alla Nordic Milsim events.

 

10: Spelare får endast använda sig av Airsoftvapen (soft air guns), andra typer av luftvapen, startpistoler mm. Som eventuellt konverterats om eller dyl. är inte tillåtna.

11: Det är endast tillåtet att strida/skjuta inom spelområdet. Den rödprickade vägen mellan fronterna får användas för transport. Utanför orange kona får man ej strida från fordon.

12: Håll alla vapen & dylikt dolda utanför spelområdet.

13: All nedskräpning är förbjuden och ska tas med eller samlas i medtagna sopsäckar i eget basläger.

 

14: Svensk lag gäller.

Vid Regelbrott

Vid Regelbrott

Nordic Milsim | SE

1: Regelbrott definieras i olika allvarlighetsgrad beroende på regelbrottets natur i relation till säkerhet, vårdslöshet, förstörelse samt negativ påverkan på andra spelares upplevelse av eventet.

 

2: Arrangör har full rätt att i egen bedömning utdela varningar.

 

3: Arrangör har full rätt att tillsammans med annan arrangör i en sammanvägd bedömning avvisa en spelare ifrån eventet utan ersättning.

 

4: Arrangör har full rätt att tillsammans med annan arrangör i en sammanvägd bedömning stänga av en spelare ifrån framtida event arrangerade av Nordic Milsim.

 

1:1: Exempel på regelbrott där varning utdelas (OBS. nedan givna exempel omfattar inte alla regelbrott och ska vidare inte ses som en direkt påföljd. Arrangör har rätt att anamma en kraftfullare påföljd beroende på regelbrottets natur, kontext och intention).

 • Bristfällig träfftagning.

 • Nedvärderande ordalag om andra deltagare.

1:2: Exempel på regelbrott som kan leda till avvisande:

 • Bristande säkerhetsrutiner kring sitt airsoftvapen.

 • Förstörelse av spelrekvisita.

 • Förstörelse av spelupplevelse för andra deltagare.

 • Förtäring av alkohol under förbjudna tidsangivelser.

 

5: All förstörelse av mark & egendom samt lagbrott polisanmäls.

Beteende

Beteende

Nordic Milsim | SE

1: Vi uppmuntrar alla till gott uppförande, i slutändan är vi där för att ha roligt. Men skulle någon mot all förmodan uppmärksamma dåligt beteende hos en annan spelare så ta kontakt med arrangör. Vi vill inte på något sätt se spelare i argumentationer eller konflikter med varandra och båda parter räknas som lika ansvariga om detta uppstår, oavsett vem som startade.

 

1:2: Exempel på oacceptabelt uppförande:

-Nedvärderande ordalag om andra deltagare.

-Påpekande om dålig träfftagning mot andra spelare- Detta framförs till arrangör.

-Allmänt tjafs och bråk med andra spelare.

 

2: Spelare får inte handla på något sätt som spelar mot motspelares goda tro.

 2:2 Exempel på handlingar

 -Framstå som en utslagen spelare för att vinna en taktisk fördel.

GENERAL RULES
IN THE EVENT OF BREACH
BEHAVIOR
Roller & Befattningar
Nordic Milsim | SE

Sjukvårdare/Medic

1: Alla spelare räknas som sjukvårdare i den meningen att de kan hela alla andra medseplare. Läs sjukvårdsregler.

 

Fältingenjör/ Engineer

1: I varje pluton kan 5 spelare utses som fältingenjörer. Dessa utses av plutonchefen.

2: Fältingenjörer är de enda spelare som kan desarmera fordonsminor och bistå som resurs vid givna uppdrag.

2: Fältingenjörer är de enda spelarna som kan reparera utslagna fordon på spelområdet (bortsett ifrån respawn).

 

Befälhavare & stab/ Commander & staff

1: Befälhavaren leder fraktionen som högsta befält, i kontakt med arrangör.

2: Befälhavaren ansvarar för att känna till varje plutons stridsvärde och förmåga.

3: Befälhavaren är ansvarig för att utifrån sin bästa förmåga och intention fatta de bästa besluten för sin fraktions räkning. Detta i avseende till primärt spelupplevelsen för deltagarna under sitt befäl och sekundärt för att segra under eventet. Detta ska inte nödvändigtvis ses som motsatser.

4: Befälhavare har rätt att utse övrig stab om max 4 personer.

 

Plutonchef/ Plutoon leader

1: Plutonchefen leder sin pluton i kontakt befälhavaren som högsta befäl.

2: Plutonchefen är ansvarig för att känna till sin plutons stridsvärde och förmåga.

3: Plutonchefen är ansvarig för att utifrån sin bästa förmåga och intention fatta de bästa besluten för sin plutons räkning. Detta i avseende till primärt spelupplevelsen för deltagarna under sitt befäl och sekundärt för att segra under eventet. Detta ska inte nödvändigtvis ses som motsatser.

4: Plutonchefen är skyldig att bibehålla kontakt med befälhavaren och svara på de order som denne ger.

 

Gruppchef/ Squad leader

1: Gruppchefen leder sin grupp i kontakt plutonchefen som närmaste befäl..

2: Gruppchefen är ansvarig för att känna till sin grupps stridsvärde och förmåga.

3: Gruppchefen är ansvarig för att utifrån sin bästa förmåga och intention fatta de bästa besluten för sin grupps räkning. Detta i avseende till primärt spelupplevelsen för deltagarna under sitt befäl och sekundärt för att segra under eventet. Detta ska inte nödvändigtvis ses som motsatser.

4: Gruppchefen är skyldig att bibehålla kontakt med plutonchefen och svara på de order som denne ger.

 

Befälsordning

1: Varje spelare är skyldig att följa de order som tilldelas ifrån högre befäl.

 1:1: Undantag gäller vid följande situationer:

 • Order strider mot regelverk eller svensk lag.

 • Order strider mot vad arrangör angett (instruktioner ifrån en arrangör går före ordergivning).

 • Order står inte i enlighet med gruppens förmåga eller stridsvärde.

2: Varje spelare har rätt att be om en annan order samt att gå av spelet för återhämtning när helst de önskar.

3: Spelare har inte rätt att genomföra myteri.

 3:1: Upplevs en dålig relation till högre befäl så ta kontakt med arrangör.

4: Befälhavare har själv rätt att fördela sitt arbete via en stab om högst 4 personer.

5: Alla övriga ordergivande spelare har rätt att fördela sin befälsordning vidare inom sin pluton samt grupp.

6: Befälsordning går som följer:

 -1a befäl: Befälhavare

 -2a befäl: Stf. Befälhavare (om utnämnd av befälhavare)

 -3e befäl: Plutonchef (tar order ifrån befälhavare alt. Stf. befälhavare)

 -4e befäl: Gruppchef (tar order ifrån plutonchef)

 -5e: Soldat (tar order ifrån gruppchef)

Träfftagande

Träfftagande

Nordic Milsim | SE

1: Allt som sitter/hör ihop med din kropp är träffyta

 1:1 Exempel på träffyta

 -Bonnie- kepsskärm

 -GoPro (eller annan kamera)

 -Ryggsäck

 -Vapen

 -Etc.

 

2: Vid osäkerhet om du blivit träffad så räknas du som träffad.

 

3: Vådabesjuktning/friendly fire räknas!

 

4: Rikoschetter

 4:1 är du obestridligt säker på att en kula träffat något annat innan dig så räknas det inte som en träff förutom vid  följande undantag:

 • Om kulan träffat en kamrat först

 • Om kulan träffat ett mindre buskage först. (Träffar kulan ett träd så räknas det inte, blir du träffad genom en buske så räknas den).

 • Om kulan kommer ifrån en granat eller något annat som ska simulera en explosion.

 • Om du på något sätt är osäker.

 

3: Vid träff

 3:1 Ropa högt och tydligt ”Träff!” och/eller ”Hit!”.

 3:2 Sträck upp armen över huvudet och vinka.

 3:3 Ta på dig din träffmarkör/träffduk.

 3:4 Försök att undvika att störa en eventuellt pågående strid. Ex. Sätta sig/lägga sig ner.

 

4: Som utskjuten får du inte kommunicera på något sätt (tal, radio, handsignaler etc.) annat än att ropa ”medic” och/eller ”sjukvårdare”

 

5: Utblödning/Bleedout

 5:1 Obligatorisk i 5 minuter.

 5:2 Utblödning räknas som avslutad om en sjukvårdprocess inte börjat inom 5 minuter. Varpå du måste återvända  till en respawn-plats.

 5:3 Har du flyttat på dig ifrån din utslagna position så räknas det som att du valt att avsluta din utblödningsperiod.

 5:3:1 Undantag gäller om en annan spelare flyttat dig eller om du flyttat dig för att inte störa en pågående strid (det sista får inte användas för att vinna en egen taktisk fördel).

Heal & Sjukvårdare

Heal

Nordic Milsim | SE

1: Alla spelare kan heala alla andra medspelare, dock inte sig själva.

2: Heal av annan spelare görs genom att linda den utskjutna spelarens egna vita sjukvårdsbindel runt arm eller ben.

 

3: Hela sjukvårdsbindeln ska lindas om och tillsist knytas utan att någon del av bindel sticker ut mer än 10cm ifrån knuten. Minimistorlek: X x 6cm. (Olika enheter har olika långa, se under enheter)

 

4: Skadad spelare och healande spelare kan bli träffade under sjukvårdsprocessen- detta räknas då som en vanlig träff.

 

5: Skadad spelare får prata fritt igen när sjukvårdsprocessen har börjat, detta räknas ifrån att healande spelare gjort en aktiv handling för att heala, att stå bredvid en skadad spelare räknas inte som en aktiv handling.

 

6: Medspelare får ”dra” en skadad spelare upp till 5m med hjälp av den skadade spelarens egen kraft (handpåläggning), vid mer än 5m avstånd så får inte den skadade spelaren hjälpa till.

 

7: Varje spelare kan endast healas en gång per antal sjukvårdsbindlar denne har rätt till per respawn. DVS. sjukvårdsbindlarna går att använda på nytt efter att spelaren har respawnat.

 7:1: Antalet sjukvårdsbindlar en spelare får bära avgörs av användandet av kroppsskydd, hjälm och/eller enheter.

Se enheter och regler om hjälm och kroppsskydd för mer information.

 

8: En healande spelare får inte bruka vapen under healingprocessen. DVS. En helande spelare får avbryta sitt sjukvårdsmoment och bruka vapen, men den skadade spelaren kan inte delta i strid förens sjukvårdsprocessen är avslutad.

 

9: Sjukvårdsbindlar kan medtas av spelare själva (REKOMENDERAS!) och finns till försäljning av arrangör.

COMMAND & MOS
HIT CALLING
HEAL & MEDIC
Re-spawn

Re-spawn

Nordic Milsim | SE

1 Respawn kan genomföras vid olika platser på spelområdet.

 1:1 Basläger.

 1:2 Erövrad "dominanspunkt"

2 Respawn avgörs av enhetens respawntid (SE ENHETER)

 2:1 Ej fullt utslagna spelare (dvs spelare som fått en heal) kan välja att respawna för att på så sätt "nollställa" sjukvårdsbindlarnal. dvs. ta av sig sjukvårdsbindel och använda igen.

3: Dominans punkt räknas endast som tagen när din fraktions flagga syns i appen i "Main". Det är endast tillåtet att respawna om dominanspunkten är helt tagen dvs. ditt fraktions flagga syns i appen. Kom ihåg att en dominanspunkt kan ta lång tid innan den är "tagen".

Re-spawn
SHOOTING
Skjutande

Skjutande

Nordic Milsim | SE

1 Spelare måste hela tiden ha uppsikt över vad du skjuter mot, rensningar bakom hörn eller skydd är inte tillåtet.

2 Spelare får inte skjuta UT genom en öppning som är mindre än 30x20cm (storlek på A4 pappersark).

 2:1 Det är tillåtet att skjuta IN i en öppning som är mindre än 30x20cm detta räknas från 10m.

 

3: ”Pangregel /bangrule”

 3:1 Vid en ”orättvis” överhandssituation på ett avstånd närmare än 3m och innanför vapens säkerhetsavstånd (CQB) så kan spelaren i överhandssituationen applicera ”pangregel”. Där spelaren i stället för att avfyra sitt vapen ropar/säger ”Pang Pang” eller ”Bang Bang” för att inte orsaka mottagande spelare onödig smärta.

 3:2 ”Pangregel” är INTE en regel i sig utan det är upp till mottagande spelare om denne vill ta träff på pang/bang.

 

4: Strid i bebyggelse / CQB

 4:1 Endast vapen klassade i CQB 1 samt CQB 2 får brukas inomhus i kontakt med andra spelare i samma byggnad eller på marknivå upp till 2.3m

 4:2 Vapen med högre anslagsenergi än CQB 1 och CQB 2 får brukas av spelare i en byggnad om:

 -Brukaren befinner sig 2.3m över marknivå. (Ingen risk får att en annan spelare går in i skottlinjen).

 -Målet befinner sig utanför den byggnad som brukaren befinner sig i. (Inte brukar vapnet i kontakt med annan spelare inomhus).

 -Säkerhetsavståndet följs.

 4:3 Det är inte tillåtet att barrikadera byggnader eller flytta skydd inomhus.

 4:4 Det är inte tillåtet att använda rökutvecklare/rökgranater inomhus eller kastas in i byggnader.

Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavstånd

Nordic Milsim | SE

1: Nordic Milsim använder sig av 2020-tabellen för att beräkna säkerhetsavstånd och vapenklasser.

Se tabellen här. Nordic Milsim – #2020tabellen

 

2: Chroning sker vid angiven plats och genomförs med 0.32g kulor som tillhandahålls av arrangör. Chroning mäts i joule. Undantag gäller vid flygande chroning  | Säkerhetsavstånd 4:1: Flygande chroning | ).

 

3: Efter genomförd chroning så är det förbjudet att justera vapnet i avseende delar etc. som påverkar anslagsenergin. Vill du justera ditt vapen efter genomförd chroning så måste det chronas på nytt.

Undantag gäller vid flygande chroning  | Säkerhetsavstånd 4:1: Flygande chroning | ).

 

4: Endast vapen som genomgått en godkänd chroning är tillåtna att spela med.

4:1: Undantag gäller om arrangör tillämpar ”flygande chroning”. Detta innebär att vapnet inte kommer att chronas av arrangör innan spel. Chroning kan fortfarande göras av arrangör under hela eventet, på alla platser och alla tider. Alla spelare behöver då kunna uppge sitt säkerhetsavstånd och tillämpa korrekta mätvärden.

MINIMUM ENGAGEMENT DISTANCE
Regler Avseende Vapen
Nordic Milsim | SE

Utseende & Attribut

1: Förutom de specifika vapenkrav som specificeras per klass nedan, så måste alla vapen följa respektive fraktions specifika restriktioner avseende vapenmodeller. Se fraktioner:
NATO -
Klicka här

RUSFOR - Klicka här

 

Automatkarbin

1: Denna vapenklass kan utföras i klasserna CQB1, CQB2, Assault- Se specifikt säkerhetsavstånd.

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på banan.

3: Vapen i denna klass får endast brukas som halvautomatiska (semi). Halvautomat definieras som 1 kula per tryck på avtryckaren (binära avtryckare är inte tillåtet).

 3:1 Undantag gäller för vapen klassade i CQB1 som får skjuta helautomatiskt

 3:2 Undantag gäller för Gas Blow Back vapen som får skjuta helautomatiskt upp till säkerhetsavstånd för Assault. Detta gäller endast GBB vapen som inte är HPA-konverterade och har en maximal magasinkapacitet på 50 kulor.

 3:3 Max tillåtna RPS (kulor i sekunden): 22.

4: Maxkapacitet på magasin är max 150 kulor per magasin (midcap/lowcap/realcap)

Kulspruta

1: Denna vapenklass kan utföras i klassen Support.

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på banan.

3: Vapen i denna klass får brukas som halvautomatiska (semi) samt helautomatiska (auto).

4: Max tillåtna RPS (kulor i sekunden): 22.

5: Magasinkapacitet på magasin är max 3000 kulor per magasin.

6: Restriktioner på utseende och utförande:

 6:1: Ha en minimivikt 3.4kg (utan magasin)

 6:2: Ha en verklig motsvarighet i utfarande av kulspruta

Skarpkyttevapen

1: Denna vapenklass kan utföras i klassen DMR.

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på banan.

3: Vapen i denna klass får endast brukas som halvautomatiska (semi). Halvautomat definieras som 1 kula per tryck på avtryckaren (binära avtryckare är inte tillåtet).

4: Maxkapacitet på magasin är max 100 kulor per magasin (midcap/lowcap/realcap)

5: Restriktioner på utseende och utförande:

 5:1: Ha ett riktmedel med förstoring på minst 3x.

 5:2: Ha en verklig motsvarighet i utfarande av skarpskyttevapen.

 5:3: Vara spärrade (mekaniskt/elektriskt) för att endast kunna skjuta halvautomatiskt.

 

Prickskyttevapen

1: Denna vapenklass kan utföras i klassen Sniper1 samt Sniper2.

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på banan.

3: Vapen i denna klass får endast brukas som repeter. Repeter definieras som en mantelrörelse per kula skjuten.

4: Maxkapacitet på magasin är max 30 kulor per magasin (lowcap/realcap)

5: Restriktioner på utseende och utförande:

 5:1: Ha ett riktmedel med förstoring på minst 3x.

 5:2: Ha en verklig motsvarighet i utfarande av prickskyttevapen.

 5:3 Vara utformade som en repeter som kräver mantelrörelse per skott skjutet.

 

Pistol/Kulsprutepistol

1: Denna vapenklass kan utföras i klassen CQB1 och CQB2

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på banan.

3: Vapen i denna klass får endast brukas som halvautomatiska (semi). Halvautomat definieras som 1 kula per tryck på avtryckaren (binära avtryckare är inte tillåtet).

  3:1 Undantag gäller för vapen klassade i CQB1 som får skjuta helautomatiskt

 3:2 Undantag gäller för Gas Blow Back vapen som får skjuta helautomatiskt upp till säkerhetsavstånd för Assault. Detta gäller endast GBB vapen som inte är HPA-konverterade och har en maximal magasinkapacitet på 50 kulor.

 3:3: Max tillåtna RPS (kulor i sekunden): 22.

4: Maxkapacitet på magasin är max 100 kulor per magasin (midcap/lowcap/realcap)

Övriga understödsvapen

1: Hagelgevär får skjuta flerskottshagel upp till 12 kulor. Max tillåtna anslagsenergi 1.2J (CQB2), max tillåtna magasinkapacitet: 30 kulor.

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på spelplanen.

3: Granttillsatser får använda tillsatser med airsoftkulor eller pyroteknisk typ av fabrikatet TAG-IN

3:1, Airsoftkulor: Säkerhetsavstånd 10m. Obs. Rikoschetter ifrån dessa räknas. Vid avfyrande skrik granat/grenade för att meddela spelare om att detta gäller.

3:2 TAG-IN: Säkerhetsavstånd 20m. Får inte skjutas direkt på någon.

3: Övriga vapensystem såsom granatgevär tillhandahålls av arrangör.

 

Ammunition

1: Endast BIO kulor är tillåtna.

2: Endast Airsoftkulor utan metall & keramik är tillåtna.

3: Spelare får ha med sig så många kulor de vill i fält samt ladda om överallt, vid alla tider.

 

Magasin

1: Alla spelare får ha med sig så många magasin de vill.

2: Max tillåtna magasinkapacitet:

 2:1: Automatkarbin: 150 kulor (Mid-,low-,realcap)

 2:2: Kulspruta: 3000 kulor

 2:3: Skarpskytt/DMR: 100 kulor (Mid-,low-,realcap)

 2:4: Prickskyttevapen: 30 kulor

 2:5: Pistol/Kulsprutepistol: 100 kulor (Mid-,low-,realcap)

 2:6: Hagel: 30 kulor

 2:7: Max tillåtna magasinkapacitet för GBB vapen som brukar helautomat i CBQ2 samt Assault : 50 kulor.

 

Granater

1: Spelaren som kastar granaten ansvarar för att den landar på en säker plats och ett säkert sätt.

2: Spelaren som kastar granaten ansvarar också för att ingen olycka sker i efterhand såsom brand samt städar upp eventuella rester.

3: Granater som kastas ska annonseras innan, ropa ”granat” eller ”grenade” innan granaten lämnar handen.

4: Rikoschetter ifrån granater som skjuter kulor räknas.

5: Granater som avger ljud dödar allt inom en 5m radie alt. Allt inom ett rum. Endast hårda skydd skyddar.

 5:1: Exempel på hårda skydd:

 • Träd

 • Sten

 • Vägg

 • Dörr

 5:2: Exempel på mjuka skydd:

 • Träpall

 • Möbel

 • Buske

6: Granater med någon form av låga/antändning är tillåtna att användas om inte arrangör angett annat vid eventets start eller förberedelse.

7: Endast kommersiella granater för airsoftbruk är tillåtna och måste följa övriga restriktioner.

8: Granater som avger ljud får inte överstiga 120 dB.

 

Minor

1: Personminor

1:1: Mineringar med personminor får endast göras med kommersiella airsoftminor alternativt granater som inte avger ljud starkare än 120dB.

1:2 Personminor slår ut allt inom en 5m radie (inga skydd skyddar)

2: Mineringar med fordonsminor

 2:1: Fordonsminor placeras synligt på en väg.

 2:2: Endast ingenjörer kan desarmera minor genom 3 min handpåläggning.

 2:3: Fordonsminor kan personmineras med personlarm.

 2:4: Fordonsminor tillhandahålls av arrangör.

 

Kniv/latexvapen

1: Kniv eller andra vassa föremål är tillåtna att bära i sin utrustning.

2: Skarpa knivar eller andra vassa föremål får under inga omständigheter användas, hotas om att användas eller riktas mot med- eller motspelare.

3: Latex- & plastknivar samt andra ”boffervapen” är förbjudna.

 

Sköldar

1: Inte tillåtet.

 

Laser

1: Inte tillåtet.

WEAPON RULES
Hjälmar & Plattbärare

Hjälmar & Plattbärare

Nordic Milsim | SE

1: Hjälmar, plattbärare samt övriga skydd som inte är en sköld ger ingen skyddande effekt mot kulor och annan övrig eldkraft på spelplanen. DÄREMOT;

  1:1: Hjälm av ballistisk typ som väger 1kg (och mer, bortsett ifrån fästa tillägg så som bildförstärkare etc.) ger bärande spelare 1 extra sjukvårdsbindel (möjlighet till en heal extra) samt 5 min extra bleed out.

  1:2: Kroppsskydd av ballistisk typ som väger 3kg (och mer, bortsett ifrån fästa tillägg så som magasin etc.) ger bärande spelare 1 extra sjukvårdsbindel (möjlighet till en heal extra) samt 5 min extra bleed out.

  1:3: Spelare som bär både hjälm och kroppsskydd enligt ovan angivna föreskrifter tar del av båda delarnas fördelar. DVS 3st sjukvårdsbindlar, 15 min bleed timer.

HELMETS & PLATE CARRIERS
UNIFROMS
Uniformer

Uniformer

Nordic Milsim | SE

1: Alla spelare måste följa sin fraktions uniformsregler avseende kamouflage.

NATO - Klicka här

RUSFOR - Klicka här

 

2: Kamouflageregler gäller synliga plagg för underkropp, överkropp samt huvudbonad.

 

3: Kamouflageregler gäller INTE västar och annan taktisk utrustning.

 3:1: Undantag gäller för hjälmdok där detta måste följa kamouflagereglerna för given fraktion alternativt tas bort.

 

4: Restriktioner avseende utökat kamouflagesystem reglera av enheter. Se ENHETER för specifika regler.

 4:1: Kamouflagesystem kategoriseras efter nivå. SE BILD

 4:2: Utökat kamouflagesystem måste följa uniformsreglerna i avseende kamouflage om specificerat. DVS. En spelare på NATO-sidan får inte använda en Viperhood i EMR/Digiflora, en spelare på RUSFOR-sidan får inte använda en Viperhood i M90.

 4:3: Båda sidor får använda lövjackor/viperhoods i MultiCam & Jaktcamo (ex. real tree/leaf)

5: Add-on avser kamouflagetillägg på huvudbonad och ryggsäck. På nivå 1 är det tillåtet att fästa detta material alternativt ha det fastsytt i en huvudbonad, samt ha detta täckande hela ryggsäcken.

BILDER

3D-Leaves-Crafting-material-all3-wide-scaled_edited_edited_edited.jpg
sniper-bolero-leaf-everglade-ig34769larg
jlghilevo-001.jpg
33389y-162428762788 (1).jpg
image (3)_edited.jpg
CAMOTABLE.png
Fordon

Fordon

Nordic Milsim | SE

1: Spelfordon får i regel tas med men måste meddelas till arrangör innan spelet.

2: Fordon måste vara dedikerade "Milsim-fordon" och ska vara militärgröna eller dyl.

 

3: Maximal tillåten hastighet på spelområdet är 30 km/h

4: Fordon får endast framföras på rödprickad väg (markerad på karta). Ingen strid utanför fordonzonen (markerad med orange kon)

5: Hastighet ska anpassa väl till given situation samt underlag/terräng.

6: Föraren är ansvarig för alla inom fordonet och i 5m radie runt det.

7: Alla spelare måste respektera order kring säkerhet ifrån föraren oavsett lagtillhörighet. (ex. ”backa” etc.).

8: Motspelare får inte vara närmare än 5m ifrån ett fordon i rörelse.

9: Alla rutor fullt uppe eller fullt nere när fordonet är aktivt i spelet.

10: Fordon med påslagna varningsblinkers räknas som utslaget/off-game och får inte beskjutas

11: Fordon slås ut genom tydlig markering med en RPG/Mina som har någon form av pyro effekt.

 11:1 Om fordon slå ut av RPG är alla i fordonet skadade och kan healas, utom förare.

 

12: Fordon kan även slås ut av en kraftig kulskur från flera. Någon enstaka kula räknas ej. Med andra ord om det smattrar till rejält i rutor.

 12: 1 Om fordonet anfalls med BB skur är det föraren och fordonet som är nedkämpade, resten kan fortsätta striden.

 12.2: Vid utslagning av kulor har alla spelare FÖRUTOM föraren en 30 sekunder chans att ta sig ut. Om intet så räknas dessa också som utslagna utan chans till sjukvård. (Föraren räknas alltid som utslagen tillsammans med fordonet, vi reparation så healas också föraren per automatik).

14: Utslaget fordon har 15 min frivillig utblödning/bleedout.

15: Alla fordon har en 2h respawn tid. Detta räknas från att fordonen står parkerat på angiven respawn plats.

Drönare

Drönare

Nordic Milsim | SE

1: Certifiering som drönarpilot är lagstadgat krav för att flyga drönare i Sverige.

 

2: Drönares operatör är skyldig att förhålla sig till luftfartsverkets bestämmelser om flygning vid aktuellt tillfälle.

 

3: Drönare fungerar som spaningsmedel.

 

4: Det är absolut förbjudet att skjuta på och/eller mot en drönare, detta gäller oavsett om den är i luften eller inte. Se drönaren som en UAV 5000m upp i luften.

 

5: Drönare kan endast slås ut genom att slå ut operatören.

 

6: Drönare får inte användas av utslagna spelare i ingame-syfte. Du kan alltså fortsätta flyga/filma/återvända drönaren men får inte använda dig av- eller ge andra spelare den information som drönaren ger dig i utslaget läge.

Radio & Kommunikation

Radio & Kommunikation

Nordic Milsim | Airsoft | SE

1: Radiokanaler tilldelas av arrangör till respektive event.

 

2: Det är förbjudet att lyssna på en radiokanal tilldelat till en annan fraktion än ens egen.

 

3: Det är tillåtet att använda andra radiokanaler än de som tilldelats.

 3:1: Gäller ej om:

-       Radiokanalen tilldelats en annan fraktion.

-       Radiokanalen inte är licensfri och öppen att använda för allmänheten.

 3:2: Arrangören kommer inte att anpassa sin kommunikationskanal med spelare via radio. Har spelare valt än annan kanal än den som tilldelats så kommer denne inte att kunna ta del av information, uppdrag etc. direkt via arrangören.

 

4: Arrangör använder radio för intern kommunikation inom fraktionerna samt tilldela information & uppdrag.

 

5: Radio är frivillig för varje spelare att använda.

 

6: Deltagare som väljer att inte använda radio är medvetna om att de inte kommer att kunna ta del av essentiell information och spelupplägg som är menat att påverka deras upplevelse av eventet till det positiva.

Spelrekvisita

Spelrekvisita

Nordic Milsim | Airsoft | SE

1: Alla former av spelrekvisita ska behandlas och hanteras med respekt för att inte förstöras.

 

2: Spelare får inte manipulera eller flytta spelrekvisita utan uppmaning av arrangör.

3: Alla spelare som är tänker använda specialrekvisita med pyro måste vara utsedda specialister innan spelet startar.

Sova In Game

Sova In Game

Nordic Milsim | Airsoft | SE

1: Nordic Milsim handahåller ytor att slå upp tält i var fraktions basläger.

 

2: Basläger är alltid In-Game från spelets start till slut.

 

3: Anfall på basläger ska ändas genomföras på uppmaning av HQ.

 

4: Det är förbjudet att beträda insidan av ett tält eller dylikt som inte tillhör en själv utan godkännande av ägaren.

 

5: Deltagare ansvarar för att själva förhindra stöld av egen egendom.

 

6: Det är förbjudet att skjuta in i eller innanför ett tält eller dylikt som inte är markerat med en In-game skylt. I basläger gäller off-game tider även dessa tält & dylikt.

 

7: Spelare kan slå ut andra spelare som befinner sig i ett tält genom att knacka på tältet och ropa ”utslaget”.

 

8: Det är tillåtet att sova utanför baslägret, bygga observationsplats/ryggsäcksgömma. Detta räknas inte som en plats för respawn.

 

9: Undvik i möjligaste mån att skjuta en sovande spelare!

Fångar & Gisslan

Fångar & Gisslan

Nordic Milsim | Airsoft | SE

1: Endast spelare med tilldelat ”High Value Target”-kort (HVT-kort) kan tas till fånga.

 

2: Spelare som tilldelats ett HVT-kort måste uppge på frågan att de kan tillfångatas.

 

3: Spelare som tilldelats ett HVT-kort kan alltid neka ett fysiskt tillfångatagande men ses då som tillfångatagna med hela sin roll i tillfångatagandet utfört samt slutfört.

 

4: Spelare med HVT-kort kan välja i att bli visiterade & förhörda fysiskt med chans att hemlighålla materiel och information. Alternativt neka men är då tvungna att ge över all viktig materiell samt information.

 

5: Spelare utan HVT-kort kan och ska varken tas som fånge eller gisslan. Detta är ett allvarligt regelbrott.

NIGHT RULES
Nattregler

Nattregler

Nordic Milsim | Airsoft | SE

1: Nattregler inträder automatiskt när det mörknar.

 

2: För att delta under nattspel så krävs ficklampa (Medhavd i utrustningen av säkerhetsskäl, ej krav att använda utan behov).

3: För att delta under nattspel så får spelare inte agera ensamma. Minst två spelare tillsammans. (Av säkerhetsskäl om något skulle hända).

4: Under nattregler så får endast vapen i klassen CQB1, CQB2 och Assault användas och endast brukas i halvautomatiskt läge.

 4:1: Undantag gäller för kulsprutor monterade på ett fordon med kraven:

-Kulsprutan ska ha en monterad söklampa.

-Kulsprutan endast skjuter skurar om max 3 sekunder. Eldupphör ska vara minst lika länge som förgående eldgivning.

 

5: Mörkerhjälpmedel såsom bildförstärkare och värmekamera är tillåtet.

 

6: Infraröd laser är inte tillåtet.

 

7: För att markera träff så används en röd blinkande lampa alternativt lägga träffmakeringsduk på egen vit lampa.

ALCOHOL & DRUGS
Alkohol & Droger

Alkohol & Droger

Nordic Milsim | Airsoft | SE

1: Alkohol får inte förtäras från samma dag som spelet startar till sluttid för spelet.

 

2: Alla former av olagliga droger och preparat är förbjudna enligt svensk lag. Polis kommer att kontaktas vid misstanke.

bottom of page